NMSM

Nordiske meieriorganisasjoners Samarbeidsutvalg for Mjølkekvalitetsarbeid – NMSM.

NMSM er et nettverk mellom nordiske meieriorganisasjoner.  Formålet med samarbeidsutvalget er å bidra til å optimalisere nordisk mjølkeproduksjon med spesiell vekt på dyrehelse, maskin- og mjølketeknikk, fôring og mjølkekvalitet med tilhørende kvalitetssystemer.  NMSMs nettverk skal utveksle faglig kunnskap og sammenstille data og trender i krav og muligheter for mjølk og meieriprodukter fra jord til bord og med fokus på primærproduksjonen. NMSM skal følge aktiviteten i International Dairy Federation (IDF) og andre relevante organisasjoner for å samordne og utnytte tilsvarende internasjonal aktivitet.

Medlemsorganisasjoner er:
Danmark: Mejeriforeningen og SEGES P/S
Finland:    Suomen Meijeriyhdistys (SMY) og Valio
Island:      Samtök Afurðastöðva í Mjólkuriðnaði
Norge:      TINE Gruppa
Sverige:    Växa

Disse foreningene utpeker medlemmene i de primære arbeidsgruppene, heretter kalt NMSMs medlemmer. Disse har stemmerett på NMSMs årsmøte. NMSM består av fire primære arbeidsgrupper. Gruppene nedsettes med fokus på følgende temaer: Dyrehelse, Fôring, Mjølkekvalitet og Teknikk.

Hvert lands medlemsorganisasjon kan utpeke en representant, og ved behov en ekstra person til hver arbeidsgruppe. Hver arbeidsgruppe velger hvert år innen gruppen en leder. Som grunnprinsipp skal samme person lede gruppen i maksimalt tre år. Lederen har ansvar for å sammenkalle arbeidsgruppen, legge opp arbeidet i gruppen og sørge for at det blir skrevet protokoll.  Hvert land skal være representert i sekretariatet, og om mulig også en representant for hver arbeidsgruppe. Leder i sekretariatet er en person fra neste års vertsland.

Klik her for at komme ind på NMSM-låste hjemmeside (kun for NMSM medlemmer).

 

Opdateret 20/4/2015-SNS